گام های اساسی در انبارگردانی


1 - تعيين هماهنگ كننده عمليات انبار گردانی كه سرپرستی عمليات شمارش را برعهده خواهد داشت .

2 - تهيه مقدمات شروع عمليات شامل تهيه فرمهای شمارش ، تهيه وسايل و ابزار كارشمارش يا توزين ، برنامه ريزی جهت ساعت شروع و خاتمه روزانه .

3 - تعيين گروه های شمارش و آموزش لازم به اعضاء تيم شمارش.

4 - بازديد از كليه انبارها و كنترل استقرار صحيح اجناس به نحو قابل شمارش و درج مشخصات. مطلب از کانال تلگرام خانه حسابداری. كامل موجوديها ، تفكيك اقلام قابل شمارش اعم از سالم ، اسقاط ، موجودی های امانی .

5 - يادداشت شماره آخرين رسيد و حواله انبار قبل از شروع عمليات انبارگردانی .

6 - نظارت سرپرست انبارگردانی در حين شمارش و كنترل صورت نهائی شمارش و پيگيری مغايرتها و تهيه گزارش نهائی.

7 - هماهنگی با نمايندگان حسابرسان مستقل شركت .

8 - اعلام روزها و ساعات انبارگردانی به كليه قسمت ها ، و حتی الامكان از ورود و خروج كالا جلوگيری شود مگربا نظارت هماهنگ كننده عمليات انبارگردانی .

9 - تنظيم برگه های شمارش در 2 بخش ( شمارش اول و شمارش دوم ) و كنترل امار برگه های تسليم شده و باطله و كنترل باحسابهای دفاتر .

10 - در صورت مغايرت در شمارش اوليه ، شمارش دوم انجام گرديده و قابل اطمينان تلقی مي گردد .

11 - در طول انبارگردانی ، جابجائی بين قسمتهای انبار مجاز نمی باشد مگر با نظارت هماهنگ كننده .

12 - امضاء كليه برگه های شمارش توسط سرگروه شمارش ، و امضاء صورت های شمارش و صورتجلسات توسط هماهنگ كننده .

13 - درخاتمه انبارگردانی تهيه صورتجلسه انجام عمليات با شرح خلاصه چگونگی اجرای عمليات با امضاء هماهنگ كننده و معاون مالی و تحويل يك نسخه به حسابرسان مستقل