اعتبارمالیاتی در ارزش افزوده چیست؟

اعتبار مالیاتی در ارزش افزوده مالیات و عوارض پرداختی توسط خریدار در زمان خرید کالا یا دریافت خدمات است که از مالیات ارزش افزوده فروش قابل کسر می باشد. شروط پذیرش ارزش افزوده های پرداختی توسط سازمان امور مالیاتی به شرح زیر است:

۱) فروشنده در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده باشد.

۲) صورتحساب خرید مطابق نمونه مورد تایید سازمان امور مالیاتی باشد.

۳) فاکتور خرید متعلق به مؤدی مالیاتی باشد.

۴) مشخصات خریدار و فروشنده و قیمت کالا یا خدمات به صورت دقیق در صورتحساب ذکر شده باشد.

۵) کالاها یا خدمات ذکر.مطلب از کانال تلگرام خانه حسابداری میباشد . شده جز کالاها و خدمات معاف از ارزش افزوده نباشند.

۶) مبلغ ارزش افزوده هر کالا یا خدمت در ردیف مربوطه محاسبه و ثبت شده باشد.

۷) مالیات ارزش افزوده به صورت جداگانه در سرفصل حسابداری ثبت شده باشد.