نكات مهم در خصوص گزارش تراز آزمايشی


1- تراز آزمايشي گزارشی است که طي آن عملکرد ثبت اسناد بر اساس حسابداری دوبل با آن چک شده و صحت عملکرد حسابداران را نشان می دهد (بايد جمع ستونهای بدهکار و بستانکار جفت در هر ستون از گزارش برابر باشند)بنابراين اگر در حسابداری سنتي تراز آزمايشی ناتراز باشد نشان از عملکرد نادرست و گزارش اشتباه و يا ثبتهای اشتباه مالی و ورود سندهای ناتراز به مجموعه است.

2- اين گزارش معادل ترازنامه شرکت بعلاوه گزارش سود و زيان مي باشد (در دو ستون آخر) و در صورت بسته شدن تمامی حسابهای موقت معادل تراز نامه مي باشد

3- تراز آزمايشی بر دو اساس نمايش داده می شود  (تراز بر اساس سند های ثبت شده در محدوده. مطلب از کانال تلگرام خانه حسابداری. تاريخي دلخواه يا سندهای ثبت شده و ثبت نشده در محدوده زمانی دلخواه)

4- تراز در فرم های دو و چهار و شش و هشت ستوني نمايش داده مي شوددو ستون انتهايي تراز (مانده بد وبس در انتهای دوره) در تمامی انواع تراز آزمايشی يکسان است.

5- اگر در تراز آزمايشی مانده دو ستون اول گزارش درست نباشد حالتی است که يک يا چند سند متعلق به اين دوره مالی داريم که تاريخ سندشان قبل از ابتداي دوره مالی می باشد و در تراز آزمايشی نمايش داده می شوند(کاربر محدوده تاريخی را در تعريف محدوده دوره مالی تغيير داده ولی سندهای اين محدوده را جابجا نکرده است)

6- در تراز آزمايشی درنظر بايد گرفت که تراز زير مجموعه های يک حساب کل يا يک حساب معين از لحاظ علم حسابداری تراز نيستند (گردش بدهکار و بستانکارشان مساوي نيست) و گزارشی از مانده و گردش اين حسابها هستند

7- گزارش تراز دو ستونی از تاریخ D1 تا تاریخ D2 در واقع گزارش کلیه حسابهایی است که در تاریخ D2 دارای مانده هستند.