حسابرسی تعدیلات سنواتی
بحث بر سر تعدیلات سنواتی (اصلاح اشتباهات سنوات قبل) و مسئولیت حسابرس در قالب سه ایراد است:
۱) "تعدیلات سنواتی در صورتهای مالی وجود دارد لیکن حسابرس نه در سال قبل از آن و نه در سال اعمال تعدیلات موضعگیری ننموده است".

در پاسخ به این موضوع باید گفت که این استدلال، فقط در مورد اقلام بااهمیت تعدیلات سنواتی قطعاً صادق است. لیکن از آنجا که احتمال دارد مبلغ تحریف یا اشتباه منجر به تعدیلات، از نظر حسابرس کم اهمیت بوده و لذا در هر دوسال موضگعیری ننموده باشد، فقط به صِرف وجود تعدیلات و سکوت حسابرس در گزارش، نمی‌توان حکم به ایراد گزارش صادر کرد.  

۲) "اقلام کم اهمیت به حساب تعدیلات سنواتی منظور میشود که روش درستی نیست."


پاسخ: صورتهای مالی توسط شرکت تهیه میشود نه حسابرس. قید کم اهمیت بودن تعدیلات نیز خودبخود مسئولیت موضعگیری در این مورد را از حسابرس ساقط میکند. لذا این ایراد نباید در مورد گزارش حسابرس مطرح شود.


۳) "در یادداشت صورتهای مالی اشاره شده که به دلیل کم اهمیت بودن مبلغ تعدیلات سنواتی، اقلام مقایسه‌ای تجدید ارائه نشده‌اند. در حالیکه تشخیص اهمیت بر عهده هیات مدیره نیست و این را حسابرس باید تشخیص بدهد".

پاسخ: صرف نظر از صلاحیت هیات مدیره در تشخیص اهمیت برای افشای اقلام بااهمیت، هیات مدیره مجاز است هر ادعای مرتبطی را بنا به قضاوت خود، در صورتهای مالی افشا و ارائه کند. این یادداشت نیز مانند سایر یادداشت‌ها، فقط ادعای مدیریت است. اگر حسابرس سکوت کرده، یعنی ادعای مدیریت را پذیرفته و در غیر اینصورت، بند تحریف مناسب در گزارش درج می‌کند.