انواع کتمان درآمد

۱- عدم ثبت درآمد در دفاتر و یا کمتر ثبت کردن آنها از طریق به وجود آوردن خریداران ساختگی و کد (شماره) اقتصادی جعلی و یا کد دیگران مخصوصا موسساتی که فروش کالای آنها از طریق شعبه ، نمایندگی و... بعمل می آید.

۲- حساب سازی و حساب به حساب کردن ثبت فروش یا درآمد در حساب های بستانکاران ، جاری شرکاء و غیره.

۳- ثبت خرید کالا و دارایی در حساب هزینه بر خلاف موازین مربوطه.

۴- اضافه منظور نمودن قیمت خرید کالا و دارایی از طریق به وجود آوردن فروشندگان و فاکتورهای.مطلب از کانال تلگرام خانه حسابداری. ساختگی و یا ثبت خرید کالا و هزینه هایی که واقعیت ندارند.

۵- کمتر تحویل گرفتن مقدار یا تعداد کالاهای خریداری داخل یا وارداتی و ثبت تمامی مبلغ خرید در دفاتر.

۶- ثبت هزینه های مستقیم خرید یا واردات کالا در حساب هزینه های جاری.

۷- متورم کردن مبلغ مندرج در فاکتورهای خرید و هزینه ها از طریق تبانی با مشتری.

۸- منظور نمودن هزینه های واهی و شخصی به حسا­ب هزینه های موسسه.

۹- ارائه صورتحساب های خرید و هزینه ها بیش از یک بار به حسابرسان.

۱۰- خارج کردن کالای سالم از حساب ها به عنوان ضایعات و عدم ثبت فروش آنها در دفاتر.

۱۱- دست کاری در وسایل اندازه گیری کالا (کم فروشی) و سوءاستفاده از صندوقهای فروش نقدی و عدم ثبت فروش واقعی در دفاتر.

۱۲- منظور نمودن مطالبات لا وصول واهی و یا عدم ثبت وصول مطالبات حذف شده.

۱۳- بستانکار نمودن حساب مشتریان بابت برگشت واهی کالا و منظور نمودن تخفیفات نقدی ساختگی به حساب مشتریان.

۱۴- خارج نمودن دارایی های مستهلک شده از حساب ها به منظور کتمان درآمد و فروش آنها در زمان واگذاری یا انحلال.

۱۵- تسعیر غیر واقعی نرخ ارز به منظور کتمان سود و نشان دادن زیان.۱۶- انعقاد قرارداد های صوری و فاکتورهای ساختگی خرید مواد ، کالا و هزینه.

۱۷- عدم ثبت برخی از هزینه ها به منظور کتمان برخی از درآمدها.

۱۸- ارائه قیمت تمام شده کالای ساخته شده بیشتر از قیمت واقعی از طریق افزایش غیر واقعی قیمت مواد یا موادی که خریداری نشده ، دستمزد و سربار تولید.

۱۹- جایگزین کردن مواد اولیه ارزان قیمت به جای مواد گران قیمت.

۲۰-از بین بردن گزارشهای خروجی و جایگزین نمودن گزارشهای خروجی جعلی به جای گزارشهای خروجی اصلی.

۲۱- حذف ، الحاق و تغییر اعداد و اطلاعاتی که قبلا به کامپیوتر داده شده است ، از طریق دستکاری در برنامه کامپیوتر.

۲۲- استفاده از نرم افزارهای متعدد به منظور تهیه صورتهای مالی متفاوت برای شرکت و سازمان امور مالیاتی.