تحلیل قوانین و مقررات مالیاتی مربوط به زن (همسر مودی)
۱ . چنانچه زن با همسر (شوهر)خود در یک مشارکت مدنی(مشاغل مشارکتی) شریک باشد، به وی معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ ق.  م. م تعلق نمی گیرد.(تبصره یک ماده ۱۰۱ ق.م.م)

۲ . زن جزو وراث طبقه اول متوفی در مالیات بر ارث می باشد(ماده ۱۸ ق.م.م)

۳ . هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی و هنری موسسه برای همسر (زن)، پرسنل حقوق بگیر جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد. (بند ۲۸ ماده ۱۴۸ ق.م.م)

۴ . حقوق و مزایای زن (همسر مودی) در موسسات غیر اشخاص حقوقی ، جزو هزینه های قابل قبول صاحب موسسه محسوب نمی گردد (تبصره ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م)

۵ . زن (همسر مودی) میتواند با تنظیم وکالت نامه و بدون پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳ ق.م.م در مراجع حل اختلاف مالیاتی به عنوان وکیل مودی حضور یابد( ماده ۱۰۳ ق.م.م)

۶ . هزینه های درمانی پرداختی بابت معالجه زن (همسر) و نیز هزینه های بیمه درمان و انواع بیمه های عمر و زندگی برای وی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات مشاغل و حقوق مودی میباشد (ماده ۱۳۷ ق.م.م) هزینه مراقبت و توانبخشی همسر (زن) معلول یا دارای بیماری خاص و صعب العلاج مودی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات حقوق و مشاغل مودی می باشد. (ماده ۱۳۷ ق.م.م )