با تصویب قانون پایانه های فروشگاهی وراه اندازی سامانه مودیان ، سوالات و خطاهای پرتکراری از سمت سامانه و مودیان به وجود امده است . در ادامه به خطاهای احتمالی که در ارسال صورت حساب ها وجود دارد میپردازیم.

اعتبار سنجی قاعده ای: فیلد در خصوص مقادیر برخی از فیلدها در نوع، الگو و موضوع خاصی از
صورتحساب ها، باید قواعد منطقی و محاسباتی خاصی رعایت شود این قواعد در سند نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی آورده شده است.

اعتبار سنجی تطبیقی فیلد: برای اعتبار سنجی مقادیر برخی از فیلدها نیاز است که اطلاعاتی خارج از
اطلاعات وارد شوده در صورتحساب واکشی شده و با مقادیر وارد شده فیلدها تطابق داده شود. عدم تطابق
اطلاعات وارد شده با مقادیر واکشی شده منجر به عدم اعتبار سنجی تطبیقی فیلد میشود.

اعتبار سنجی وجودی: پر یا خالی بودن فیلد در صوورت خالی بودن مقدار فیلد، فیلد موردنظر از لحاظ وجودی نامعتبر خواهد بود.

اعتبارسنجی تکراری بودن فیلد: بررسی میگردد که آیا فیلد تکراری در بین فیلدهای ارسالی وجود دارد یا
خیر. وضعیت فیلد مطابق بند صدور صورتحساب الکترونیکی هر قلم اطلاعاتی در صورتحساب الکترونیکی
حسب مورد می تواند دارای یکی از وضعیتهای اجباری ،اختیاری در شرایط خاص اجباری و خارج از الگو
باشد. وضعیت در شرایط خاص اجباری در حالاتی که مطابق سند دستور العمل صدور صورتحساب الکترونیکی اجباری نیست، خارج از الگو در نظر گرفته می شود.

https://instagram.com/sepidsystemtehran?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

🟢نمایندگی رسمی سپیدار و دشت همکاران سیستم
☎️ 02191099150
📞 09190910517
🪩 www.sepidsystemtehran.com

جدول شناسنامه فیلدهای صورتحساب

    خطاهای پرتکرار

https://instagram.com/sepidsystemtehran?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

🟢نمایندگی رسمی سپیدار و دشت همکاران سیستم
☎️ 02191099150
📞 09190910517
🪩 www.sepidsystemtehran.com