دارایی ثابت زیرمجموعه ای از دارایی های غیرجاری می باشد که  برای سازمان ارزشمند است و به منظور کمک به تولید درآمد، علاوه بر گسترش کارکنان و فرآیندهای بخش، نگهداری شود.دارایی ها را بسته به سرعت تبدیل به پول نقد می توان به عنوان جاری یا غیرجاری دسته بندی کرد.

❇️مستحدثات زمین

برای مواردی مانند حفاظت و محصور کردن زمین و ساخت محیطی برای استفاده از تاسیسات و ساختمان 

مانند:فضای سبز ساختمان ، احداث پارکینگ و مسیر ماشین رو ، نرده اطراف زمین و...

❇️زمین

اجزای مشخص بهای تمام شده زمین عبارتند از:

*قیمت خرید

*مخارج مربوط به معامله و انتقال سند ماکلیت زمین از جمله کارمزددلالی، مالیات غیرانتقال استردادخرید،حق ثبت و سایر هزینه های دفتری

*مخارج تخریب 

*مخارج آماده سازی زمین: مخارجی ست که برای استفاده مورد نظر از زمین صورت میگیرد مانند مخارج خاکبرداری خاکریزی و ...

❇️ساختمان

نکات مهم در مورد بهای تمام شده ساختمان:

*آلاچیق یا سقف های چوبی که در عرف ،ساختمان تلقی نمیشوند مشمول این حساب نیستند.

*ساختمان هایی که به قصد سرمایه گذاری جهت کسب منافع آتی یا به منظور استفاده در فعالیت های غیر مرتبط در تملک شرکت قراردارند در حساب ساختمان ثبت نمیشوند.

*تاسیساتی که محاسبه بهای آن از بهای ساختمان به آسانی امکانپذیر نیست بخشی از ساختمان تلقی میشود و در حساب ساختمان ثبت میگردد.

-بهای هرانچه که در داخل ساختمان نصب و قابل جابه جایی را ندارند مثل کابینت به بهای تمام شده ساختمان اضافه میگردد.

اگر دارایی در بنا نصب نشده باشد جزو اموال منقول ودر حساب اثاثه ثبت میگردد.

❇️بهای تمام شده ساختمان

📎زمانی که ساختمان از طریق خرید تحصیل می شود:

1-قیمت نقدی خرید ساختمان

2-مخارج مانند هزینه انتقال مالکیت

3-کلیه هزینه ها ماتنند کفپوش سیم کشی لوله کشی و ...

📎 زمانی که ساختمان احداث شده باشد:

1-حق الزحمه طراحی و مهندسی

2-هزینه پروانه ساخت

3-هزینه های گود برداری و خاکبرداری

4-مواد و مصالح

5-دستمزد و سایر هزینه های ساخت و نصب تاسیسات

6-هزینه حمل، تخلیه، بارگیری و انبار داری مصالح

7-هزینه بهره در طی دوره ساخت 


https://instagram.com/sepidsystemtehran?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

🟢نمایندگی رسمی سپیدار و دشت همکاران سیستم
☎️ 02191099150
📞 09190910517
🪩 www.sepidsystemtehran.ir❇️ماشین آلات

هر دارایی که مستقیما با ساخت محصول و سایر دارایی ها با فعالیت اصلی شرکت مورد استفاده قرار بگیرند جز ماشین آلات است.

بهای تمام شده ماشین آلات :

1-قیمت خرید پس از کسر تخفیف

2-هزینه حمل و بارگیری و بیمه

3-حقوق و عوارض گمرکی

4-نصب و راه اندازی

5-مخارج بازسازی


⭕️نکات مهم در رابطه با بهای تمام شده احداث ساختمان

-مخارج مستحدثات موقتی که به صورت کارگاه یا انبار لوازم و مواد و مصالح در طی دوره احداث بنای جدی انجام میشود به عنوان بهای تمام شده ساختمان جدید ثبت میگردد.

-هزینه های بیمه حوادث که در طی دوره احداث پرداخت میشود بخشی از بهای تمام شده می باشد زیرا جز مخارج عادی و ضروری میباشد.

-اگر برای احداث ساختمان جدید ،واحد تجاری تصمیم به تخریب واحد قدیمی خود بکند مخارج تخریب قابل انتقال به هیچ یک از حساب های زمین یا ساختمان نیست و باید حساب سودزیان انتقال باید.

-اگر قیمت بهای تمام شده دارایی بیشتر از ارزش منصفانه باشد مبلغ مازادبه عنوان هزینه محسوب و به سود زیان انتقال میابد.


- در زمان ساخت تمامی مخارج به حساب دارایی در جریان ساخت محسوب میشود.

مثلا خرید مصالح 5،000،000ريال 

دارایی در جریان ساخت -ساختمان 5،000،000

                             موجودی نقد 5،000،000

بعد از ساخت دارایی:

ساختمان ❌

           دارایی در جریان ساخت -ساختمان ❌

 

https://instagram.com/sepidsystemtehran?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

🟢نمایندگی رسمی سپیدار و دشت همکاران سیستم
☎️ 02191099150
📞 09190910517
🪩 www.sepidsystemtehran.ir