فرآیند ثبت معاملات

زمانی که یک مبادله تجاری یا فروش (کالا و خدمات) اتفاق می افتد، فروشنده مبلغی را بابت مالیات کالا و خدمات فروخته شده از خریدار دریافت می‌کند. که به این مالیات دریافتی در یک دوره معین، مالیات فروش می گوییم/ بند ت ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده

در طرف دیگر مبادله تجاری یک خریدار وجود دارد که این خرید را یا بابت مصرف شخصی خود انجام می دهد ( مصرف کننده نهایی است ) و با بابت کسب و کار خود خرید می کند و مودی است.


اگر خریدار در قالب یک مودی خرید را بابت کسب و کار و فعالیت اقتصادی خود انجام می دهد و در زمان خرید مبلغی را بابت مالبات کالاها و خدمات خریداری شده پرداخت می کند به این مالیات پرداخت شده در یک دوره معین مالیات خرید ( اعتبار مالیاتی ) می گوییم / بند د ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده


بدهی مالیات بر ارزش افزوده مودی که در هر دوره معین مالیاتی توسط سامانه مودیان در سازمان امور مالیاتی کشور محاسبه و از آن مطالبه می شود، برابر با مابه التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید مودی در آن دوره مالیاتی است/ ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و بند ج ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

اگر در آخر هر دوره مالیاتی سه ماهه که منطبق با فصول ماه شمسی است مالیات فروش مودی بیشتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، مودی موظف است مابه التفاوت را حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای آن دوره مالیاتی. به ترتیبی که سازمان مقرر می کند به حساب سازمان واریز نماید و متقابلاً در صورتی که مالیات فردش مودی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی در یک دوره باشد، سازمان موظف است مبلع مازاد را به مودی مسترد کند.