مالیات درآمد ارث حسابداری حسابدار مالیاتی مودیان

انواع مالیات

/post-35

مالیات در ایران نیز همانند مالیات در کشور های مختلف جهان انواع خاصی دارد و در ایران به دو دسته‌ی مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم تقسیم میشود