سپیدار سیستم یکی از نرم‌افزارهای مدیریت مالی و حسابداری است که به طور گسترده در سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف ایرانی استفاده می‌شود. این نرم‌افزار قابلیت‌های متنوعی را در زمینه مدیریت مالی، حسابداری، انبارداری، فروش و غیره ارائه می‌دهد. برای استفاده بهینه از این نرم‌افزار، ممکن است نیاز باشد تا با پایگاه داده SQL Server آن ارتباط برقرار کنیم. در این مقاله، به بررسی نحوه ارتباط SQL Server با سپیدار سیستم و نحوه کار با جداول و تیبل‌های مرتبط می‌پردازیم.

پایگاه داده در سپیدار سیستم
سپیدار سیستم برای ذخیره‌سازی داده‌های خود از پایگاه داده SQL Server استفاده می‌کند. هر ماژول در سپیدار دارای جداول خاص خود است که اطلاعات مربوط به آن ماژول را نگهداری می‌کند. برای مثال، ماژول حسابداری دارای جداولی برای ذخیره اطلاعات مربوط به اسناد حسابداری، طرف‌های حساب، و فاکتورهای فروش است.
ساختار جداول در سپیدار سیستم
جداول در سپیدار سیستم دارای ساختاری هستند که ارتباطات بین آنها را تسهیل می‌کند. برخی از این جداول شامل اطلاعات کلیدی مانند شماره سند، تاریخ سند، مبلغ بدهکار و بستانکار هستند. در ادامه، به برخی از این جداول و ستون‌های مهم آنها اشاره می‌کنیم.

جدول AccountingDocument
این جدول اطلاعات مربوط به اسناد حسابداری را نگهداری می‌کند. برخی از ستون‌های مهم این جدول عبارتند از:
- DocumentID: شناسه یکتا برای هر سند
- DocumentNumber: شماره سند حسابداری
- DocumentDate: تاریخ سند حسابداری
- FiscalYear: سال مالی
جدول AccountingEntryاین جدول شامل جزئیات ثبت‌های حسابداری است و به سند حسابداری مرتبط می‌شود. برخی از ستون‌های مهم این جدول عبارتند از:
- EntryID: شناسه یکتا برای هر ثبت حسابداری
- DocumentID: شناسه سند حسابداری (کلید خارجی)
- DebitAmount: مبلغ بدهکار
- CreditAmount: مبلغ بستانکار
- InvoiceID: شناسه فاکتور (کلید خارجی)

جدول SalesInvoice
این جدول اطلاعات مربوط به فاکتورهای فروش را نگهداری می‌کند. برخی از ستون‌های مهم این جدول عبارتند از:
- InvoiceID: شناسه یکتا برای هر فاکتور
- InvoiceDate: تاریخ فاکتور فروش
- CustomerID: شناسه طرف حساب (کلید خارجی)
- TotalAmount: مبلغ کل فاکتور

جدول Customer
این جدول اطلاعات مربوط به طرف‌های حساب را نگهداری می‌کند. برخی از ستون‌های مهم این جدول عبارتند از:
- CustomerID: شناسه یکتا برای هر طرف حساب
- CustomerName: نام طرف حساب
نمونه کوئری برای استخراج اطلاعاتبرای استخراج اطلاعات از جداول مختلف سپیدار سیستم، می‌توانیم از کوئری‌های SQL استفاده کنیم. در ادامه، نمونه‌ای از کوئری برای استخراج شماره سند حسابداری، تاریخ سند حسابداری، تاریخ فاکتور فروش، نام طرف حساب، مبلغ بدهکار و بستانکار در سال مالی ۱۴۰۳ ارائه می‌شود:
USE [SepidarDatabase];
GO

SELECT
ad.DocumentNumber AS AccountingDocumentNumber,
ad.DocumentDate AS AccountingDocumentDate,
si.InvoiceDate AS SalesInvoiceDate,
c.CustomerName AS CustomerName,
ae.DebitAmount AS DebitAmount,
ae.CreditAmount AS CreditAmount
FROM
AccountingDocument ad
INNER JOIN
AccountingEntry ae ON ad.DocumentID = ae.DocumentID
INNER JOIN
SalesInvoice si ON ae.InvoiceID = si.InvoiceID
INNER JOIN
Customer c ON si.CustomerID = c.CustomerID
WHERE
ad.FiscalYear = 1403
ORDER BY
ad.DocumentDate;


ارتباط با پایگاه داده SQL Server در سپیدار سیستم می‌تواند به کاربران کمک کند تا اطلاعات مالی و حسابداری خود را به صورت دقیق و سریع استخراج کنند. با آشنایی با ساختار جداول و نحوه نگهداری اطلاعات در این جداول، می‌توان کوئری‌های مناسبی برای استخراج و تحلیل داده‌ها نوشت. این مقاله به معرفی برخی از جداول مهم سپیدار و نحوه استخراج اطلاعات از آنها پرداخت. با استفاده از این اطلاعات، می‌توانید گزارش‌های مورد نیاز خود را به راحتی تهیه کنید.