سپیدار مودیان my tax gov ir sepidar نرم افزارمالی حسابداری

مالیات تکلیفی

/post-8

طبق قانون مالیات های مستقیم برخی از مقررات مربوط به پرداخت مالیات ها به صورت تکلیفی آمده است. یعنی قبل از اینکه وجوه پرداخت شود شخص باید مالیات را متناسب با احکام مقرر در قانون محاسبه و به اداره مالیاتی واریز نماید.


آموزش ارسال سامانه مودیان

/https-www-sepidsystemtehran-ir

با استفاده از سپیدارسیستم با کمترین هزینه و به راحتی  تمامی فاکتورهای خود را بدون بستن قرارداد با شرکت های معتمد، به سایت my.tax.gov.ir ارسال و تایید فرمایید.