هزینه سپیدار ابری سپیدسیستم

هزینه و انواع آن در واحدهای اقتصادی

/post-43

در حسابداری هزینه عبارت است از مجموع مخارج اقتصادی که برای کسب درآمد بیشتر به یک تجارت وارد می‌شود. بدین منظور هر کسب‌وکار و تجارتی به دنبال کنترل و در نهایت کاهش هزینه‌ها برای بهبود عملکرد خود خواهد بود. در واقع برای افزایش سود کسب‌وکار باید کاهش هزینه‌ها بدون کاهش میزان درآمد باشد.هزینه حسابی موقت و با ماهیت بدهکار است.