هوش مصنوعی سپیدار

هوش مصنوعی در حسابداری (بخش اول)

/post-4

هوش مصنوعی و کاربرد آن در آینده سیستم های حسابداری و مالی امری انکارناپذیر است در پیشرو به بررسی موارد هوش مصنوعی در سیستم می پردازیم و سوال اینجاست آیا سپیدار هوش مصنوعی دارد یا خیر؟ مجهز به این ابزار قدرتمند می باشد؟