مقالات


نحوه بستن حسابهای موقت در حسابداری تعهدی

نحوه بستن حسابهای موقت در حسابداری تعهدی

بستن حسابها در حسابداری به عنوان آخرین مراحل عملیات پایان سال حسابداری، از اصلی‌ترین وظایف حسابداران محسوب می‌شود. از این رو اطلاع از نحوه بستن حساب ها در پایان دوره مالی و صدور سند اختتامیه برای همه حسابداران ضروری است.