نحوه بستن حسابهای موقت در حسابداری تعهدی
۱- بستن حسابهای درآمد:

هر یک از حساب های درآمد که دارای مانده بستانکار می باشند بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان به میزان مجموع مانده حسابهای درآمد بستانکار می گردد .

۲- بستن حساب های هزینه:

هر یک از حساب های هزینه که دارای مانده بدهکار می باشند ، بستانکار و حساب خلاصه سود و زیان. مطلب از کانال تلگرام خانه حسابداری. به میزان مجموع مانده حساب های هزینه بدهکار می گردد.

۳- بستن حساب خلاصه سود و زیان:

مانده حساب های خلاصه سود و زیان نشان دهنده سود و زیان خالص دوره مالی است . اگر این مانده بستانکار باشد نشان دهنده سود خالص است و بالعکس . این حساب با حساب سرمایه بسته خواهد شد .

٤- بستن حساب برداشت:

حساب سرمایه به مبلغ مانده حساب برداشت بدهکار و حساب برداشت به همین مبلغ بستانکار می گردد.