کل مقالات و رویداد ها


خطا قفل سپیدار

خطا قفل سپیدار

از مهم ترین خطاهای سیستمی هنگام ورود به سیستم سپیدار مواج شدن با خطای قفل سپیدار است.دراین جا با شماره های خطاهای قفل سپیدار اعم از خطای قفل 1 و 2 و 3 و... و راه حل هر یک خدمت کاربران محترم سیستم سپیدار هستیم ...